Комитет по делам спорта и физической культуры

Министерство культуры и спорта РК

Телефон регистратуры

+7 727 292 40 44
г. Алматы, проспект Абая 44
Государственные символы Республики КазахстанГосударственные символы Республики Казахстан

Вакансии

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Спорттық медицина және оңалту орталығы» РМҚК-тағы бос лауазымға орналасуға ЖАЛПЫ КОНКУРС жариялау

 

26.09.2019ж.

 

Конкурстың барлық қатысушыларына қойылатын жалпы біліктілік талаптары:

 

Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру істері комитетінің «Спорттық медицина және оңалту орталығы» РМҚК төменде көрсетілген бос лауазымға орналасуға конкурс жариялайды.

 

— аудармашы С-2;

 

Конкурсқа қатысушыға қойылатын талаптар:    Тиісті мамандық бойынша жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) білімі бар, аудармашы лауазымындағы жұмыс өтілі 2 жыл Мынадай біліктілікке ие болуы қажет: бастамашы, коммуникативті, талдамашы, жинақы, әдепті және сыбайлас жемқорлыққа төзбестік.

Білуі қажет: Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерін, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының Конституциясын, ғылыми — техникалық аударма әдістемесі, аудармаларды үйлестірудің қолданылып жүрген жүйесі, кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның қызметінің мамандануы, қазақ және орыс тілдеріндегі аудармалардың тақырыбы бойынша терминология, сөздіктер, терминологиялық стандарттар, жинақтар және анықтамалықтар, ғылыми және әдеби редакциялау негіздері, қазақ және орыс тілдерінің грамматикасы және стилистикасы, және аталған санаттағы лауазым бойынша функционалдық міндеттерді орындауға қажетті білімі болуы қажет.

 

Конкурсқа қатысуға ниет білдірген тұлғаларда мынадай құжаттар болуы қажет:

1) қоса берілетін құжаттардың тізбесі көрсетілген конкурсқа қатысу туралы өтініш;

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;

3)лауазымға қойылатын біліктілік талаптарына сәйкес білімі туралы құжаттардың көшірмелері;

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;

5) «Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрі міндетін атқарушысының 2010 жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы анықтама;

  • Соттылықтыңболуынемесеболмауытуралы анықтама.

Көрсетілген құжаттардың бірінің болмауы құжаттарды конкурсқа қатысушыға қайтару үшін негіз болып табылады.

 

Санаты Еңбек сіңірген жылдарына байланысты
  min max

Аудармашы  С-2

72557,0 85476,0

 

Конкурсқа қатысуға үмітті тұлғалардың құжаттары мына мекенжай бойынша 2019 жылғы 10қазанға дейінгі мерзімде қабылданады: Алматы қаласы, Абай даңғылы, 44,  үй, электронды пошта: assistant@csmir.kz, csmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

 

 

___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________________

___________________________________

(мемлекеттік қызметкер)

 

Өтініш

Мені __________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________      _______________________ бос лауазымға  орналасу конкурсына қатысуға жіберуіңізді сұраймын.

Лауазымға орналасуға конкурс өткізу  қағидаларының негізгі талаптарымен таныстым, олармен келісемін және орындауға міндеттеме аламын.

Ұсынылып отырған құжаттарымның дәйектілігіне жауап беремін.

Қоса берілген құжаттар:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________      __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

Мекенжайы және байланыс телефоны __________________________________________________________________
__________________________________________________________________ ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________    (қолы)                                     (Тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

 

 

20 __ ж.      «___»_______________

 

Объявление конкурса на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 

26.09.2019 г.

 

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

 

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующейвакантнойдолжности:

 

переводчик C-2

 

Требование к участникам конкурса:

Высшее (или послевузовское) по соответствующейспециальности, стаж работы в должности переводчика не менее 2 лет.Наличие следующих компетенций:инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.

Знание нормативных правовых актов,Трудовой Кодекс Республики Казахстан, Конституцию Республики Казахстан,методику научно-технического перевода, действующую систему координации переводов, специализацию деятельности организации, терминологию по тематике переводов на казахском и русскомязыках, словари, терминологические стандарты, сборники и справочники, основы научного и литературного редактирования, грамматику и стилистику казахского и русского языка, основы,  правила внутреннего трудовогораспорядка, другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 

             Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

 

Категория В зависимости от выслуги лет
  min max

Переводчик С-2

72 557, 70 85 476,51

 

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 10октября  2019 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: assistant@csmir.kzcsmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

 

 

 

______________________________
___________________________________
___________________________________

(государственныйслужащий)

 

 

Заявление

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной
должности________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С основными требованиями Правил проведения конкурса на занятие
должности ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь ихвыполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.

Прилагаемые документы:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес и контакный телефон _________________________________

__________________________________________________________________

 

 

_______________                         _______________________________
(подпись)                                                  (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 

«____»_______________ 20__ г.

 

 

 

 

Объявление конкурса на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

26.07.2019 г.

 

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

 

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующейвакантнойдолжности:

 

  юристC-2

 

Требование к участникам конкурса:

Высшее (или послевузовское) по соответствующейспециальности: «Юристпруденция», стаж работы в должности юристконсультанта не менее 3 лет.Наличие следующих компетенций:инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.Знание нормативных правовых актов,Трудовой Кодекс Республики Казахстан, Конституцию Республики Казахстан,Гражданское, трудовое, финансовое, административное право, другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 

          Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

 

Категория В зависимости от выслуги лет
  min max

Юрист С-2

72557,0 85476,0

 

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 09 август 2019 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: assistant@csmir.kzcsmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

 

 

______________________________
___________________________________
___________________________________

(государственныйслужащий)

 

 

Заявление

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной
должности________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С основными требованиями Правил проведения конкурса на занятие
должности ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь ихвыполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.

Прилагаемые документы:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес и контакный телефон _________________________________

__________________________________________________________________

 

 

_______________                         _______________________________
(подпись)                                                  (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 

«____»_______________ 20__ г.

Объявление ОБЩЕГО КОНКУРСА на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 

22.07.2019 год

 

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующейвакантнойдолжности:

 

 экономист  C-2

 

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятияявляется обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

Требование к участникам конкурса: высшее (или послевузовское) по соответствующей специальности: «Финансы», «Учет и аудит»;

стаж работы в должности экономиста не менее 2 лет или наличие опыта работы в области финансово-экономической деятельности не менее 5 лет. Наличие следующих компетенций:инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.Знание нормативных правовых актов,Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственном имущества», другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 

            Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

 

Категория В зависимости от выслуги лет
  min max

C-2

72 557,70 85476,51

 

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 5 августа 2019 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44электронный адрес: assistant@csmir.kzcsmir-09@mail.ru,тел.: 292-44-50.

 

 

 

 

 

______________________________
___________________________________
___________________________________

(государственный служащий)

 

 

Заявление

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной
должности________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С основными требованиями Правил проведения конкурса на занятие
должности ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь ихвыполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.

Прилагаемые документы:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес и контакный телефон _________________________________

__________________________________________________________________

 

 

_______________                         _______________________________
(подпись)                                           (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 

«____»_______________ 20__ г.

 

Объявление ОБЩЕГО КОНКУРСА на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 

10.07.2019 год

 

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

 

 инженер по обслуживанию медицинского оборудования  C-2

 

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятия является обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

         Требование к участникам конкурса: высшее (техническое) без предъявления требований  к стажу работы или техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное), по соответствующей специальности: «Монтаж медицинской техники и ремонта»,  стаж работы в должности инженер по обслуживанию медицинского оборудования  не менее 2 лет.

Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.Знание нормативных правовых актов,Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственном имущества», другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 

            Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

 

Категория В зависимости от выслуги лет
  min max

C-2

72 557,00 85 476,00

 

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 24 июля 2019 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44 электронный адрес: assistant@csmir.kzcsmir-09@mail.ru,тел.: 292-44-50.

 

 

 

______________________________
___________________________________
___________________________________

(государственный служащий)

 

 

Заявление

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной
должности________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С основными требованиями Правил проведения конкурса на занятие
должности ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь ихвыполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.

Прилагаемые документы:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес и контакный телефон _________________________________

__________________________________________________________________

 

 

_______________                         _______________________________
(подпись)                                           (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 

«____»_______________ 20__ г.

 

Объявление конкурса на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

03.07.2019 г.

 

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

 

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

 

  юристC-2

 

Требование к участникам конкурса:

Высшее (или после вузовское) по соответствующей специальности: «Юристпруденция», стаж работы в должности юрист консультанта не менее 3 лет.Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.Знание нормативных правовых актов,Трудовой Кодекс Республики Казахстан, Конституцию Республики Казахстан,Гражданское, трудовое, финансовое, административное право, другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 

          Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

прием документов с 03.07.2019 г. по 17.07.2019 г.

Категория В зависимости от выслуги лет
  min max

Юрист С-2

72557,0 85476,0

 

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 26 июнь 2019 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: assistant@csmir.kzcsmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

 

Объявление ОБЩЕГО КОНКУРСА на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 05.04.2019 год.

 Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

 экономист  C-2

 

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятия является обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

Требование к участникам конкурса: высшее (или после вузовское) по соответствующей специальности: «Финансы», «Учет и аудит»;

стаж работы в должности экономиста не менее 2 лет или наличие опыта работы в области финансово-экономической деятельности не менее 5 лет. Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.Знание нормативных правовых актов,Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан«О государственном имущества», другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 

            Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

 

Категория В зависимости от выслуги лет
  min max

C-2

54507,0 69353,0

 

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 19 апреля 2018 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44электронный адрес: assistant@csmir.kzcsmir-09@mail.ru,тел.: 292-44-50.

 

 

 

______________________________
___________________________________
___________________________________

(государственный служащий)

 

 

Заявление

 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на занятие вакантной
должности________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

С основными требованиями Правил проведения конкурса на занятие
должности ознакомлен (ознакомлена), согласен (согласна) и обязуюсь ихвыполнять.

Отвечаю за подлинность представленных документов.

Прилагаемые документы:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес и контакный телефон _________________________________

__________________________________________________________________

 

 

_______________                         _______________________________
(подпись)                                           (Фамилия, имя, отчество (при его наличии)

 

«____»_______________ 20__ г.

 

 

 

  Объявление конкурса на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

04.03.2019 г.

 Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующейвакантнойдолжности:

  юристC-2

 Требование к участникам конкурса:

Высшее (или послевузовское) по соответствующейспециальности: «Юристпруденция», стаж работы в должности юристконсультанта не менее 3 лет.Наличие следующих компетенций:инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.Знание нормативных правовых актов,Трудовой Кодекс Республики Казахстан, Конституцию Республики Казахстан,Гражданское, трудовое, финансовое, административное право, другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

 Категория — В зависимости от выслуги лет

Юрист С-2  min — 54507    max  — 68310

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 26 марта 2019 года, по адресу: г. Алматы, проспект Абая 44 электронный адрес: assistant@csmir.kz,  csmir-09@mail.ru,  тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

 

 Объявление ОБЩЕГО КОНКУРСА на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 06.02.2019 год

 Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

 менеджер по государственным закупкам  C-2  (на период отпуска основного работника, по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет)

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятия является обеспечение спортсменов высоко квалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

Требование к участникам конкурса: высшее по соответствующей специальности: «Финансы», «Учет и аудит» «Экономическое» стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.

Знание законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие вопросы государственных закупок, основы менеджмента, маркетинга и экономики, методы ценообразования, стратегию и тактику ценообразования, компьютерные технологии и программное обеспечение по подготовке документов, региональную экономическую политику другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

            Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Категория — В зависимости от выслуги лет

Менеджер по государственным закупкам С-2   min — 58046    max  — 68310

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 20 февраля 2019 года, по адресу: г. Алматы, проспект Абая 44 электронный адрес: assistant@csmir.kz,  csmir-09@mail.ru,  тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

 

Объявление ОБЩЕГО КОНКУРСА на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 16.01.2019 год

 Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

 менеджер по государственным закупкам  C-2

 РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятияявляется обеспечение спортсменов высоко квалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

Требование к участникам конкурса: высшее по соответствующей специальности: «Финансы», «Учет и аудит» «Экономическое» стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.

Знание законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, регулирующие вопросы государственных закупок, основы менеджмента, маркетинга и экономики, методы ценообразования, стратегию и тактику ценообразования, компьютерные технологии и программное обеспечение по подготовке документов, региональную экономическую политику другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

            Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Категория — В зависимости от выслуги лет

С-2   min — 58046    max  — 68310

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 30 января 2019 года, по адресу: г. Алматы, проспект Абая 44 электронный адрес: assistant@csmir.kz,  csmir-09@mail.ru,  тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

 

 

Объявление ОБЩЕГО КОНКУРСА

на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

13.12.2018 год

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

—  бухгалтер-кассир   C-2

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятияявляется обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

Требование к участникам конкурса: Среднее техническое и профессиональное (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) без предъявления требований к стажу работы или общее среднее образование и специальная подготовка по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.

Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.

Знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, методические и нормативно-технические материалы по ведению кассовых операций, формы кассовых и банковских документов, правила приема, выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг, порядок оформления приходных и расходных документов, лимиты остатков кассовой наличности, установленной для организации, правила обеспечения их сохранности, порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности, основы организации труда, правила эксплуатации вычислительной техники.

Трудовое законодательство, правила внутреннего трудового распорядка, требования пожарной безопасности.

Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Категория — В зависимости от выслуги лет

С-2   min — 54506    max  — 63310

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 27 декабря 2018 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44 электронный адрес: assistant@csmir.kzcsmir-09@mail.ru,тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

 

Объявление конкурса на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

26.10.2018 г.

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:  

—  программист C-2

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятия является обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

      Требование к участникам конкурса: высшее «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Информатика и вычислительная техника» без предъявления требований к стажу работы (или послевузовское) средне-специальное техническое образование по соответствующей специальности образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности программиста не менее 3 лет.

Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции. Знание нормативных правовых актов, другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

  Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

7) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Категория — В зависимости от выслуги лет

 С-2   min — 54506,0    max  — 68310,0

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до    9 ноября 2018 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: assistant@csmir.kz csmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

 

 

Объявление ОБЩЕГО КОНКУРСА на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 18.10.2018 год

 Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующейвакантнойдолжности:

 экономист  C-2

 РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятияявляется обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

Требование к участникам конкурса: высшее (или послевузовское) по соответствующейспециальности: «Финансы», «Учет и аудит»;

стаж работы в должности экономиста не менее 2 лет или наличие опыта работы в области финансово-экономической деятельности не менее 5 лет. Наличие следующих компетенций:инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции.Знание нормативных правовых актов,Бюджетного кодекса Республики Казахстан, ЗаконРеспублики Казахстан«О государственном имущества», другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Категория — В зависимости от выслуги лет

 С-2   min — 54507,0    max  — 69353,0

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до 01 ноября 2018 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44электронный адрес: assistant@csmir.kzcsmir-09@mail.ru,тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

 

Объявление ОБЩЕГО КОНКУРСА на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 03.10.2018 год

 Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

 референт C-2 на период отпуска в связи с беременностью и рождением ребенка основного работника

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятия является обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

Требование к участникам конкурса: высшее профессиональное или среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы.

Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции. Знание законодательных и иных нормативных актов Республики Казахстан, методических и других материалов по документированию, ведению архивного дела, основными положениями системы делопроизводства и другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) заполненный личный листок по учету кадров (с указанием адреса фактического места жительства и контактных телефонов);

4) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

5) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

6) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

7) справку о наличии либо отсутствии судимости

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Категория — В зависимости от выслуги лет

 С-2   min — 54506,0    max  — 68310,0

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до  17 октября 2018 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: assistant@csmir.kz csmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

 

Объявление конкурса на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

24.09.2018 г.

 Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

  юрист C-2

        Требование к участникам конкурса:

       Высшее (или послевузовское) по соответствующей специальности: «Юристпруденция», стаж работы в должности юристконсультанта не менее 3 лет. Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции. Знание нормативных правовых актов, Трудовой Кодекс Республики Казахстан, Конституцию Республики Казахстан, Гражданское, трудовое, финансовое, административное право, другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

          Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Категория — В зависимости от выслуги лет

Юрист С-2   min — 54507,0    max  — 68310,0

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до  8 октября 2018 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: assistant@csmir.kz csmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

 

Объявление конкурса на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

03.08.2018 г.

 Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

 Главный бухгалтер А2-1

 РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятия является обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

Требование к участникам конкурса: высшее образование по соответствующей специальности образование по соответствующей специальности и стаж работы финансово-бухгалтерской работы не менее 5 лет, в системе здравоохранения не менее 5 лет.

Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции. Знание законодательные и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан в области бухгалтерского учета, методические и другие материалы вышестоящих, финансовых и контрольно-ревизионных органов по вопросам организации бухгалтерского учета и составления отчетности, а также касающиеся хозяйственно-финансовой деятельности организации, гражданское право, финансовое, налоговое, административно-хозяйственное законодательство.

 Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Главный бухгалтер А2-1

В зависимости от выслуги лет — min 93 971,0  max 114 145,0

         Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется  до  17  августа 2018 года  адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: assistant@csmir.kz csmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

Объявление конкурса на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

30.07.2018 г.

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

—  программист C-2

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятия является обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

       Требование к участникам конкурса: высшее «Вычислительная техника и программное обеспечение», «Информатика и вычислительная техника» без предъявления требований к стажу работы (или послевузовское) средне-специальное техническое образование по соответствующей специальности образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы в должности программиста не менее 3 лет.

Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции. Знание нормативных правовых актов, другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

   —  юрист C-2

       Требование к участникам конкурса: высшее (или послевузовское) по соответствующей специальности: «Юристпруденция», стаж работы в должности юристконсультанта не менее 3 лет. Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции. Знание нормативных правовых актов, Трудовой Кодекс Республики Казахстан, Конституцию Республики Казахстан, Гражданское, трудовое, финансовое, административное право, другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

       Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

В зависимости от выслуги лет

программист C-2

min 54506,0

max 68310,0

Юрист С-2

min 54507,0

max 68310,0

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до  13 августа 2018 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: assistant@csmir.kz csmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

03.07.18 г.

Протокол №3

29.06.2018 г.

Протокол

Информация о кандидатах, допущенных на собеседование внутреннего  конкурса среди гражданских служащих

г. Алматы 14.06.18.

Объявление конкурса на занятие вакантных должностей РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

 Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурсов:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

 экономист C-2

 РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятия является обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.

       Требование к участникам конкурса: высшее (или послевузовское) по соответствующей специальности: «Финансы», «Учет и аудит»;

стаж работы в должности экономиста не менее 2 лет или наличие опыта работы в области финансово-экономической деятельности не менее 5 лет. Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции. Знание нормативных правовых актов, Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственном имущества», другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

 юрист C-2

        Требование к участникам конкурса: высшее (или послевузовское) по соответствующей специальности: «Юристпруденция», стаж работы в должности юристконсультанта не менее 3 лет. Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции. Знание нормативных правовых актов, Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственном имущества», другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.

             Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости.

Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Категория В зависимости от выслуги лет
  min max

Экономист C-2

54507,0 69353,0

Юрист С-2

54507,0 68310,0

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до  28 июня 2018 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: assistant@csmir.kz csmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

 Заявление прилагается ниже 

Заявление

Объявление конкурса на занятие вакантной должности экономиста РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта  и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан

Общие квалификационные требования ко всем участникам конкурса:

РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» Комитет по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан объявляет конкурс на замещение следующей вакантной должности:

 экономист C-2 РГКП «Центр спортивной медицины и реабилитации» находится по адресу: 050022, город Алматы, проспект Абая 44

Основной деятельностью предприятия является обеспечение спортсменов высококвалифицированной специализированной медицинской помощью и осуществление врачебного контроля за лицами, занимающимися физической культурой и спорта.       

Требование к участникам конкурса: высшее (или послевузовское) по соответствующей специальности: «Финансы», «Учет и аудит»; стаж работы в должности экономиста не менее 2 лет или наличие опыта работы в области финансово-экономической деятельности не менее 5 лет. Наличие следующих компетенций: инициативность, коммуникативность, аналитичность, организованность, этичность, нетерпимость к коррупции. Знание нормативных правовых актов, Бюджетного кодекса Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О государственном имущества», другие обязательные знания, необходимые для исполнения функциональных обязанностей по должностям данной категории.      

Лица, изъявившие желание принять участие в конкурсе, должны иметь следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе с указанием перечня прилагаемых документов;

2) копию документа, удостоверяющего личность;

3) копии документов об образовании в соответствии с предъявляемыми к должности квалификационными требованиями;

4) копию документа, подтверждающую трудовую деятельность;

5) справку о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении форм первичной медицинской документации организаций здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6697).

6) справку о несудимости. Отсутствие одного из указанных документов является основанием для возврата документов участнику конкурса.

Категория В зависимости от выслуги лет
  min max

C-2

54507,0 69353,0

Прием документов для лиц, претендующих на участие в конкурсе, осуществляется до  06 июня 2018 года адресу: г. Алматы, проспект Абая 44  электронный адрес: csmir-09@mail.ru, тел.: 292-44-50.

Заявление прилагается ниже

Заявление

Партнеры